Menu Close

Specialistų paslaugos

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS LOGOPEDO PASLAUGOS

Įstaigoje teikiamos logopedo paslaugos.  Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A-21, patvirtintu  „Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigose Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšomis finansuojamų rekomenduotinų pareigybių pavadinimų ir etatų normatyvų sąrašu“ ir esamų spec. poreikių vaikų skaičiumi,  specialistas dirba 1,5 etatu. Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Taip pat rūpinasi vaikų kalbos vystymosi raida, vaikų kalbos ugdymu. Bendradarbiauja su Kauno pedagogine psichologine tarnyba, konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais, bei formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedė –  Rasa Budrauskienė, telefonas (8 37)  386608

 

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS  SOCIALINIO PEDAGOGO PASLAUGOS

Įstaigoje teikiamos socialinio pedagogo paslaugos. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A-21, patvirtintu „Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigose Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšomis finansuojamų rekomenduotinų pareigybių pavadinimų ir etatų normatyvų sąrašu“,  specialistas dirba 0,5 etatu.  Socialinis pedagogas įvertina, renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, daro išvadas. Konsultuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio-darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas. Teikia  socialinę pagalbą, skatina, įgalina, padeda vaikams adaptuotis.  Atlieka šviečiamąją, koordinacinę, prevencinę veiklą, organizuoja, telkia, planuoja, informuoja, aiškina, palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją, inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius. Atstovauja įstaigą, gina vaiko interesus įvairiose institucijose. Rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos lopšelyje-darželyje.

Socialinė pedagogė – Aušra Lencevičiūtė, telefonas (8 37)  386608

 

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS MOKYTOJO PADĖJĖJO PASLAUGOS

Įstaigoje teikiamos mokytojo padėjėjo paslaugos. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A-21, patvirtintu  „Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigose Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšomis finansuojamų rekomenduotinų pareigybių pavadinimų ir etatų normatyvų sąrašu“,  mokytojo padėjėjas dirba 0,5 etatu. Mokytojo padėjėjas nėra atsakingas už vaiko ugdymosi pasiekimus, tačiau vykdo labai svarbią palydovo, slaugytojo, patarėjo pagalbą, teikia pasiūlymus, pastabas ir dalyvauja ugdymo programos įgyvendinime, kaip techninis mokytojo ir ugdytinio pagalbininkas.

Mokytojos padėjėja – Augustina Auglytė, telefonas (8 37)  386608

 

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PSICHOLOGO PASLAUGOS

Įstaigoje teikiamos psichologo paslaugos. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A-21, patvirtintu  „Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigose Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšomis finansuojamų rekomenduotinų pareigybių pavadinimų ir etatų normatyvų sąrašu“,  psichologas dirba 0,5 etatu. Psichologas įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiauja su grupės mokytojomis, priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais. Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijoje. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais. Bendradarbiauja su lopšelio-darželio bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka ugdytinių veiklos ir elgesio stebėseną.

Psichologė – Audronė Kuodienė, telefonas (8 37)  386608

 

Skip to content