VIZIJA

Atvira kaitai, lanksčiai reaguojanti į visuomenėje vykstančius pokyčius ir prisitaikanti jos poreikiams, nuolat besimokanti ir tobulėjanti ugdymo įstaiga, kuri šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis išsilaikytų kaip viena patraukliausių šeimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Eigulių seniūnijoje.

 

MISIJA
Vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, emociškai saugioje aplinkoje, šiuolaikiškai patrauklioje ir funkcionalioje aplinkoje padėti šeimai tenkinti vaiko prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir sėkmingai pasirengti mokymuisi mokykloje.

 

PRIORITETAI

 PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2019-2021m.

 • Ugdymo kokybės užtikrinimas
 • infrastruktūros ir edukacinių erdvių modernizavimas , siekiant saugios aplinkos
 • pedagogų kompetencijų naudojantis IT tobulinimas
 • ugdytinių pasiekimų pažangos pažinimo ir komunikavimo kompetencijose stiprinimas

UGDYMO UŽDAVINIAI ( iš ugdymo programos) pritartos Kauno m. savivaldybės tarybos 2014 liepos 10d. sprendimu Nr. T-418  ir patvirtintos Kauno lopšelio –darželio ,, Naminukas“ direktoriaus 2014 liepos 22 d. įsakymu Nr. V-24)

 • tenkinti saugumo, emocinius vaiko poreikius;
 • skatinti vaiko iniciatyvą, savarankiškumą, saviraišką;
 • veiksmingai taikant metodus, skatinti šeimos dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese;
 • sudaryti sąlygas ir vienodas galimybes visiems vaikams gerai pasiruošti mokymuisi mokykloje, suteikiant pagalbą turintiems vystymosi, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, skatinant ir sudarant sąlygas tobulėti gabiesiems;
 • kurti emociškai palankią aplinką;
 • užtikrinti vaiko pasirinkimo laisvę, būti aktyviu dalyviu, savo nuomonės reiškėju;
 • suteikti vaikui kvalifikuotą, kokybišką, visapusišką ugdymą(si).

2019-2021 METŲ STRATEGIJOS UŽDAVINIAI

 • plėtoti STEAM ugdymo inovacijas įstaigoje vaikų pažinimo kompetencijos tobulinimu;
 • įdiegti į ugdymosi pasiekimų rezultatus orientuotą ir duomenimis grįstą ugdymo procesų valdymą;
 • stiprinti personalo kompetencijas naudotis IT valdymo, taip pat ir ugdymo procesuose.
 • parengti ikimokyklinio ugdymo pedagogus įgyvendinti naujas ugdymo programas.
 • modernizuoti pastato infrastruktūrą;
 • atnaujinti lauko edukacines erdves( pastato ir virtuvės renovacija);