ĮSTAIGOS TARYBA

RASYTĖ JUŠKAUSKIENĖ – tarybos pirmininkė
ZITA MAJAUSKIENĖ – narė
JANINA CIBULSKIENĖ – narė
LAURITA KLIKODUJEVA – narė
LAIMA KLIBAVIČIENĖ – narė
REDA ČIRBIENĖ – narė
Egidijus Buika – tėvų atstovas
Edita Damėnienė – tėvų atstovė

KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,NAMINUKAS”
NUO 2019-09-01 ESANČIOS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Eil. Nr. Komisijos, darbo gr. pavadinimas             Atsakingų darbuotojų pavardės
Atestacinė komisija L. Marušauskienė, direktorė – pirmininkas

I. Smilgienė, auklėtoja-metod., sekretorė

E. Šedbarienė, vyr. auklėtoja -narė

B. Zaksienė,  vyr. auklėtoja -narė

Vaiko gerovės komisija L. Marušauskienė, direktorė- pirmininkas

I. Šivokienė, logopedė-pavaduotoja

S. Lodienė, logopedė-narė

D. Šukienė, priešm. ugd. ped – sekretorė

J. Cibulskienė, pavaduotoja ugdymui

L. Klikodujeva, kūno kultūros ped. –narė

V. M. Auglienė, vyr. auklėtoja-narė

Audito vykdymo darbo grupė L. Girdauskienė, vyr. auklėtoja

E. Zdanienė, auklėtoja

D. Šukienė, vyr. auklėtoja

J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui( grupės kuratorė)

Viešųjų pirkimų komisija L. Klikodujeva, direktorės pavad. ūkiui- pirmininkė

Ž. Didžiulienė, priešm. ugd. ped.

R. Juškauskienė, raštvedė

Inventorizacijos komisija Ž. Didžiulienė -pirmininkas

R. Juškauskienė, raštvedė-narė

I. Rauluševičienė, sandėlininkė -narė

Priešmokyklinio ugdymo darbo grupė Z. Majauskienė, priešmokyklinio ugd. pedagogė

D. Galbickienė, priešmokyklinio ugd. pedagogė

Ž. Didžiulienė, priešmokyklinio ugd. pedagogė

D. Šukienė, priešmokyklinio ugd. pedagogė

Ugdymo programos rengimo ir koregavimo darbo grupė J. Cibulskienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui- darbo grupės vadovas

A. Pastelienė, vyr  auklėtoja

E. Šedbarienė, vyr. auklėtoja

D. Galbickienė, auklėtoja

I. Smilgienė, auklėtoja – metod.

B. Zaksienė, vyr. auklėtoja

Įstaigos tarybos pirmininkas – R. Juškauskienė, raštvedė
Mokytojų tarybos pirmininkas – L. Marušauskienė, direktorė
Metodinės tarybos pirmininkas – J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui