Lietuvos Respublikos konstitucija
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdant ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Vaiko teisių konvencija.