KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „NAMINUKAS” TĖVŲ (GLOBĖJŲRŪPINTOJŲ) TVARKOS APRAŠAS